SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu : FS-FBS-20091103-I01
Ostatnia weryfikacja : 3 listopad 2009
Wersja : 1.0


Odzyskiwanie systemu operacyjnego
Przywracanie systemu operacyjnego z kopii zapasowej - przykład zaawansowany


Artykuł opisuje w jaki sposób przywrócić po awarii system operacyjny wraz z wszystkimi zainstalowanymi programami (ang. bare-metal restore). W pierwszej części (krok 1) pokazano w jaki sposób przygotować partycję systemową na nowym dysku twardym. W drugiej części (krok 2) opisano co trzeba zrobić, aby uruchomić na nowo system operacyjny bez potrzeby ponownej instalacji i konfiguracji.Wstęp
W artykule pokazano jak odtworzyć po katastrofie (ang. disaster recovery) działający system operacyjny z kopii zapasowej na nowym dysku twardym przy zastosowaniu poleceń konsoli odzyskiwania. Przedstawione informacje przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników, którzy dobrze znają system operacyjny Windows i potrafią wykonywać polecenia z wiersza poleceń. Stanowi on rozwinięcie poprzedniego artykułu, w którym został opisany sposób odzyskiwania systemu operacyjnego na przykładzie systemu Windows 7 z zastosowaniem graficznego interfejsu użytkownika.

Opisany w niniejszym artykule przykład procedury przywracania systemu operacyjnego bazuje na systemie Windows Server 2008 R2 Standard x64. Identyczną procedurę można zastosować w przypadku systemu Windows Vista i Windows Server 2008 w wersjach 32-bit i 64-bit.

Podobne zasady obowiązują także podczas przywracania wcześniejszych wersji systemu Windows: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003. Różnica dotyczy jedynie procesu tworzenia sekcji rozruchowej, który został opisany w kroku 2b.

Przywracanie starszych wersji Windows nie zostało opisane w tym artykule. W przypadku systemów Windows 95/98/Me stosuje się odmienną procedurę w krokach 2a, 2b i 2c.

Artykuł jest kontynuacją dwóch poprzednich artykułów, w których zostały opisane sposoby archiwizacji systemu operacyjnego oraz odzyskiwania systemu operacyjnego z kopii zapasowej.Krok 1 - Podłącz nowy dysk twardy do działającego komputera

Krok ten stosuje się po to, aby w łatwy sposób przygotować nowy dysk twardy oraz szybko odtworzyć dane z kopii zapasowej i zapisać je na nowym dysku. Najprościej jest podłączyć nowy dysk twardy bezpośrednio do serwera backupu. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą opisane poniżej kroki wykonać przy zastosowaniu innych narzędzi i w innej kolejności. Dysk może zostać przygotowany od razu w komputerze docelowym, a dane z kopii zapasowej mogą zostać przeniesione z serwera backupu do komputera docelowego na dodatkowym nośniku zewnętrznym. Poniżej została jednak opisana najłatwiejsza i zarazem najszybsza procedura, kiedy nowy dysk twardy podpięty jest do serwera backupu.


Krok 1a - tworzenie nowej partycji systemowej i partycji rozruchowej
Przykład utworzenia partycji podstawowej na dysku nr 1 przy zastosowaniu polecenia diskpart:
diskpart
select disk 1
create partition primary

Nowa partycja systemowa musi być wystarczająco duża, aby pomieścić wszystkie pliki z kopii zapasowej.

Ważna informacjaNowsze wersje systemu Windows tworzą podczas instalacji dwie partycje: ukrytą partycję systemową oraz partycję rozruchową (zawierającą katalog C:\Windows). Osobna partycja systemowa jest potrzebna do poprawnego działania mechanizmu szyfrującego zawartość dysków - BitLocker. Backup i odtwarzanie ukrytej partycji systemowej nie jest jednak konieczne do przywrócenia działającego systemu operacyjnego. Sekcję rozruchową można łatwo odtworzyć przy pomocy poleceń konsoli odzyskiwania (opis poniżej).

Krok 1b - oznaczanie partycji jako aktywnej
Przykład oznaczenia jako aktywnej partycji nr 1 na dysku nr 1 przy zastosowaniu polecenia diskpart (kontynuacja):
select partition 1
active

Oznaczenie partycji jako aktywnej spowoduje, że przy uruchamianiu komputera BIOS będzie się starał załadować z tej partycji (dokładnie: z partycji aktywnej na pierwszym dysku twardym) sekcję rozruchową systemu operacyjnego.
Krok 1c - formatowanie nowo utworzonej partycji
Przykład przypisania litery dysku Y do partycji nr 1 na dysku nr 1 przy zastosowaniu polecenia diskpart (kontynuacja) oraz formatowanie dysku Y przy zastosowaniu polecenia format:
assign LETTER=Y
exit
format Y:

Format nowej partycji systemowej może być inny niż był stosowany pierwotnie. Przy zmianie formatu systemu plików należy jednak pamiętać o różnicach występujących pomiędzy tymi formatami. Przykładowo: partycja sformatowana jako FAT32 nie będzie w stanie pomieścić plików większych niż 4GB, które były przechowywane pierwotnie na partycji NTFS.
Krok 1d - wypakowywanie danych z kopii zapasowej
Odtwarzanie danych z kopii zapasowej

 • Uruchom program Ferro Backup System - Server
 • Przejdź do zakładki Odzyskiwanie
 • Wybierz komputer i zadanie archiwizacji
 • Podświetl w oknie z prawej strony dysk systemowy i kliknij Wypakuj...
 • Wybierz nowo utworzoną partycję jako miejsce do wypakowania plików i kliknij OK
W zależności od wersji odzyskiwanego systemu operacyjnego i szybkości komputera, wypakowywanie plików może zająć od kilku do kilkunastu minut.
Krok 2 - Podłącz dysk twardy do komputera docelowego

Opisane poniżej procedury należy wykonywać już w komputerze docelowym, w którym odzyskany system operacyjny ma pracować. Przygotuj dysk instalacyjny dla odpowiedniej wersji systemu Windows.


Krok 2a - uruchom komputer z płyty instalacyjnej i wybierz opcję naprawy
Naprawa instalacji systemu
 • Uruchom komputer z płyty instalacyjnej przeznaczonej dla określonej wersji systemu operacyjnego
 • Poczekaj na załadowanie instalatora
 • Wybierz opcję naprawy komputera (ang. Repair your computer)
 • Wybierz opcję narzędzi odzyskiwania (ang. Use recovery tools)
 • Wybierz opcję Linia poleceń (ang. Command Prompt)
Instalator jest potrzebny wyłącznie do odtworzenia sekcji rozruchowej. Nie należy na nowo instalować systemu operacyjnego.
Krok 2b - utworzyć sektor rozruchowy
Zastosuj następujące polecenia w celu odtworzenia sekcji rozruchowej:
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcd

Zrestartuj komputer, przejdź ponownie do konsoli odzyskiwania i uruchom polecenie startrep w celu odtworzenia programu bootmgr (Boot Manager):
cd x:\sources\recovery
startrep

Narzędzie Startup Repair zlokalizowane na dysku instalacyjnym X: w katalogu sources\recovery przeprowadza automatyczną naprawę sekcji rozruchowej. Zgodnie z informacją wyświetlaną przez instalator Windows, jeżeli system nie uruchomi się poprawnie, należy ponownie uruchomić narzędzie Startup Repair w celu dokończenia naprawy.
Krok 2c - wyjmij płytę instalacyjną
Poprzedni krok (2b) wymaga dwukrotnego uruchomienia komputera z płyty instalacyjnej. Po utworzeniu sekcji rozruchowej można już wyjąć płytę instalacyjną i uruchomić komputer normalnie
Krok 2d - uruchom komputer ponownie
Uruchomiony system operacyjny po odzyskaniu z kopii zapasowej


Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie załadowany i uruchomiony system operacyjny, który odtworzyliśmy z kopii zapasowej. Po zalogowaniu można korzystać z wszystkich programów, które były zainstalowane przed awarią.
Podsumowanie
Przywracanie systemu operacyjnego po awarii z kopii bezpieczeństwa utworzonej przy pomocy Ferro Backup System sprowadza się do kilku prostych kroków. Po przygotowaniu partycji systemowej na nowym dysku twardym i wypakowaniu plików z kopii zapasowej, należy dwukrotnie uruchomić komputer z dysku instalacyjnego w celu naprawienia sekcji rozruchowej. W ten sposób można odtworzyć działający system operacyjny wraz z wszystkimi ustawieniami na nowym dysku twardym, który może mieć inne parametry niż dysk, który został uszkodzony.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Vista

Z niewielkimi modyfikacjami dot. kroku 2b, informacje te można zastosować dla:
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2000
 • Windows Workstation 2000
 • Windows XP

Informacje na temat backupu systemu operacyjnego zostały opisane w pierwszej części artykułu: Archiwizacja systemu operacyjnego.Przywracanie systemu operacyjnego na nowym dysku po awarii
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software